Background of compilation of Vietnamese spelling dictionaries in the 20th century

Authors

  • Huyen Thi Nguyen Vietnam Institute of Lexicography and Encyclopedia, Vietnam Academy of Social Sciences, Hanoi, Vietnam
  • Viet Hung Pham Faculty of English language and culture, Dong A University, Danang, Vietnam

Keywords:

Vietnamese spelling, spelling dictionary, compilling dictionary

Abstract

Spelling has garnered much attention in Vietnam since as early as the introduction of the Latin-based script (Quốc ngữ). Alongside the study of Vietnamese spelling, efforts have been made to compile Vietnamese spelling dictionaries. The descriptive approach is the main research method used in this article. Specifically, we use this method to describe the macro and micro structures of Vietnamese spelling dictionaries. We go over the kind of entries and how they are arranged in each dictionary in terms of the macro structure. In the micro structure, we highlight the similarities and differences between different Vietnamese spelling dictionaries by describing the information provided for each entry. Additionally, statistical methods are used to collect information on Vietnamese spelling, classify specific spelling problems in Vietnamese, categorize Vietnamese spelling dictionaries, and choose representative dictionaries as the source of the article's material. To compare the macro and micro structures of these dictionaries, comparative analysis is also used. In the 20th century, Vietnam's lexicography developed vigorously and gained significant achievements, as evidenced by the emergence of numerous dictionaries in various genres, including spelling dictionaries. This article delves into the state of spelling dictionary compilation in the 20th century in Vietnam by examining and describing several works to explore the authors’ approaches and how they addressed spelling problems. Thereby, the article highlights the strengths and shortcomings in existing spelling dictionaries and suggests solutions with the goal of contributing to minimizing spelling errors.

References

Bùi Đức Tịnh. (1998). Từ điển chính tả tiếng Việt thông dụng Nhà xuất bản Thuận Hoá. Thừa Thiên Huế.

Đào Tiến Thi (2010). “Vấn đề phân biệt viết i (ngắn) và y (dài)”, Thế giới trong ta, Số 3 - 4.

Hoàng Phê (1979). “Vấn đề cải tiến và chuẩn hoá chính tả”. Ngôn ngữ. Số 3-4. trang 2-24.

Hoàng Phê (1979). “Vấn đề chuẩn hoá chính tả”, trong Chuẩn hoá chính tả và thuật ngữ. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội. trang 103-132.

Hoàng Phê (1995). Chính tả tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng. Đà Nẵng.

Hoàng Phê (1999) “Vietnamese script: some characteristics and problems” In Etudes Vietnamiennes. p. 22-36.

Hoàng Phê, Lê Anh Hiền, Đào Thản. (1985). Từ điển chính tả tiếng Việt. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội.

Hoàng Phê. (1995). Từ điển chính tả. Nhà xuất bản Đà Nẵng. Đà Nẵng.

Hoàng Tuyển Linh. (1995). Từ điển chính tả mini. Nhà xuất bản Đà Nẵng. Đà Nẵng.

Lê Ngọc Trụ. (1959). Việt-ngữ chánh-tả tự-vị. Nhà xuất bản Thanh Tân, Sài Gòn.

Lê Văn Hòe. (1965). Tự vị chính tả, Quốc học thư xã. Hà Nội.

Nguyễn Duyên Niên, (1950). Tự điển chính tả đối chiếu tiếng Việt Nam (Tập 1-3). Xuất bản tại Hải Phòng.

Nguyễn Duyên Niên. (1933). Nam-ngữ chính tả tự vị. Nhà in Tân Dân.

Nguyễn Kim Thản. (1995). Từ điển chính tả thông dụng. Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Hà Nội

Nguyễn Như Ý, Đỗ Việt Hùng. (1999). Từ điển chính tả cho học sinh dân tộc. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội.

Nguyễn Như Ý. (1997). Từ điển chính tả tiếng Việt. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội.

Nguyễn Thế Long. (1966). Từ điển chính tả so sánh: Dùng cho các trường tiểu học trung học. Nhà xuất bản Hà Nội. Hà Nội.

Như Ý, Thanh Kim, Việt Hùng. (1995). Từ điển chính tả tiếng Việt - Những từ dễ viết sai. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội.

Trần Thị Lan (2014). “Chính tả: chuẩn nào cho tiếng Việt?” trong Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay. Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ. Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ Lâm. (1963). Từ điển chính tả phổ thông. Nhà xuất bản Văn hoá. Hà Nội.

Vũ Quang Hào (2005). Kiểm kê từ điển học Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội.

Downloads

Submitted

2023-11-08

Accepted

2023-11-08

Published

2023-10-31

How to Cite

Nguyen, H. T., & Pham, V. H. (2023). Background of compilation of Vietnamese spelling dictionaries in the 20th century . Journal of Education, Linguistics, Literature, and Art, 1(1), 25–30. Retrieved from https://iesrjournal.com/index.php/ella/article/view/16